Testmanagement taken bij scrum

Scrum

Scrum

Door veel testprofessionals wordt de vraag gesteld of de rol van testmanager niet aan het vervallen is in relatie met de scrum aanpak. Ons antwoord is daarop heel kort: de rol van een testmanager bestaat niet binnen scrum. In veel blogs wordt de rol van testmanager ter discussie gesteld in relatie met scrum. In deze blog willen wij niet ingaan op de functie van de testmanager maar over de testmanagementtaken. Bij wie zijn deze belegd?

Waar zijn de taken van de testmanager en testcoördinator, zoals TMap® Next deze beschrijft, gebleven binnen scrum? Bestaan deze taken nog wel? Wie kan deze taken uitvoeren? Zo kunnen we nog meer vragen stellen maar antwoorden blijven vaak uit. In deze blog proberen we onze visie te geven waar en bij wie deze taken nu belegd zouden moeten worden. In deze blog gaan we uit van de theorie van zowel TMap® Next als scrum. In latere blog zullen we dit relateren aan de praktijk zoals wij die tegenkomen.

Binnen een scrum team worden 3 rollen onderscheiden:

  • product owner
  • scrummaster
  • teamlid

De testmanagementtaken moeten verdeeld worden over bovenstaande rollen of toch niet?

Overzicht testmanagement taken bij scrum

Hieronder geven wij een opsomming van taken met daarbij de manier waarop dit binnen scrum opgelost kan worden zodat de taakverdeling duidelijk is. Binnen een scrumteam dient altijd iemand te zitten met test kennis. Dit kan zijn een ontwikkelaar of een tester. Daarnaast kan ook de scrummaster test kennis inbrengen.

In onderstaande tabel staat een opsomming van de taak met daarbij wie deze zou moeten oppakken en/of dit input is voor het scrumteam of dat het scrumteam dit zelf moeten uitvoeren of opleveren. Onder de tabel geven we per testmanagement taak een uitleg.

TakenWatervalScrum
Opstellen, en onderhouden van het testplan
Mastertestplan (testmanager)
Detailtestplan (testcoördinator)
n.v.t.
Verkrijgen van goedkeuring van mastertestplanDoor opdrachtgever via testmanagern.v.t.
Verkrijgen van goedkeuring detail testplan Door testmanager via testcoördinatorn.v.t.
Risicoanalyse en strategiebepalingDoor testmanagerDoor testconsultant op hoofdlijnen.
Concretisering door scrumteam
Opstellen planning Testmanager/testcoördinator
Scrumteam
Opstellen begrotingTestmanagerProduct owner voor geld
Scrumteam voor tijd
Specificeren van organisatie en infrastructuur
Testmanager/testcoördinator
Scrumteam
Specificeren procedures, standaards en normenTestmanager/testcoördinatorBuiten scrumteam
Aannemen en beoordelen medewerkersTestmanager/testcoördinatorScrumteam
Dagelijkse aansturing test activiteitenTestmanager/testcoördinator
Developmentteam
WerkverdelingTestmanager/testcoördinatorDevelopmentteam
Bewaking van de voortgangTestmanager/testcoördinatorDevelopmentteam
Inrichten organisatieTestmanager/testcoördinator
Scrumteam
Onderhouden externe contactenTestmanagerProduct owner
Interne kwaliteitszorgTestmanagerDevelopmentteam
Onderkennen, anticiperen op en rapporteren van projectrisico'sTestmanager/testcoördinatorBuiten scrumteam/stakeholders
Definiëren van of adviseren over testbeleidTestmanagerBuiten scrumteam/ testconsultant
Uitvoeren optimalisatie proces Testmanager/testcoördinatorDevelopmentteam
Leiden intern overlegTestmanager/testcoördinatorScrummaster
Deelnemen aan projectoverlegTestmanagern.v.t.
Opstellen vrijgave adviesTestmanager (testproject)/testcoördinator (testsoort)n.v.t.
Opstellen vrijgave adviesTestmanager (testproject)/testcoördinator (testsoort)n.v.t.
Evaluatie testproces Testmanager (testproject)/testcoördinator (testsoort)Scrumteam

Opstellen testplan

Binnen waterval stelt de testmanager het mastertestplan op en de testcoördinator een detailtestplan. Binnen scrum zijn er geen testplannen. De activiteiten moeten nog wel uitgevoerd worden maar deze zijn verwerkt in de volgende paragrafen. Er is dus ook geen goedkeuring meer benodigd voor het mastertestplan en.of detailtestplan(nen).

Risico analyse en strategiebepaling

Binnen waterval stelt de testmanager samen met de business een PRA en teststrategie op. Binnen scrum is dit niet expliciet benoemd. Wel speelt het een rol. De risico analyse en teststrategie zou in hoofdlijnen opgesteld moeten worden buiten het scrumteam, door bijvoorbeeld een testconsultant. Dit is dan input voor het scrumteam om te gebruiken tijdens de backlog refinement en de sprint planning meeting en zou aangeleverd moeten worden via de product owner. De risico analyse en teststrategie kunnen mede bepalend zijn bij planningspoker. Het scrumteam zou deze kunnen opnemen in de Definition of Done.

Opstellen planning

Binnen waterval bepaalt de testmanager en de testcoördinator de planning van de testen. Binnen scrum wordt binnen de sprint planning meeting de gehele sprint gepland inclusief het testen. Het is dus een verantwoordelijkheid van het scrumteam om alle taken te plannen om de Definition of Done te bereiken.

Opstellen begroting

Binnen waterval is de testmanager verantwoordelijk om een begroting op te zetten in tijd en geld. Binnen scrum is de product owner verantwoordelijk om voldoende te begroten in geld zodat de testen binnen het development team kunnen worden uitgevoerd. Binnen het scrumteam wordt door middel van punten toekenning de begroting in tijd vastgesteld.

Specificeren van organisatie en infrastructuur

Binnen waterval wordt in het Mastertestplan beschreven welke organisatiestructuur en infrastructuur ingericht gaat worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de testmanager. Binnen scrum is één van de eerste activiteiten van een development team het opzetten van ontwikkelomgeving(en) en testomgeving(en) inclusief de tools benodigd voor bouw en test. Het scrumteam in zijn geheel is verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatie en infrastructuur.

Specificeren procedures, standaards en normen

Binnen waterval wordt in het mastertestplan de procedures, standaards en normen beschreven. Deze worden ook overgenomen in de detailtestplan(nen). Binnen srum worden de procedures, standaards en normen bepaald buiten het scrumteam. Deze worden aangeleverd via materie deskundige vanuit de business of beheer in de vorm van requirements. Hierbij valt te denken aan een testconsultant, technisch beheerder, functioneel beheerder, architect etcetera.

Aannemen en beoordelen medewerkers

Binnen waterval is het aannemen van testcoördinatoren, testers en ondersteuners een taak van de testmanager om het team in te richten. Binnen scrum is het scrum of development team hiervoor verantwoordelijk.

Dagelijkse aansturing test activiteiten

Binnen waterval wordt de voortgang van het testen bewaakt door de testmanager op hoofdlijnen en door de testcoördinator in detail. Binnen scrum is het development team verantwoordelijk dat alle testactiviteiten zoals gepland op de backlog ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De stand-up is daar een mooi voorbeeld van.

Werkverdeling

Binnen waterval is de testmanager verantwoordelijk voor de werkverdeling tussen de verschillende testsoorten en de testcoördinator voor de verdeling van het werk tussen de testers. Binnen scrum is het scrumteam verantwoordelijk om werkverdeling te doen. Dit wordt in de sprint planning meeting besproken met development team en deze conformeren zich aan de door het scrumteam gemaakte planning. De werkverdeling verder vindt plaats binnen het development team.

Bewaking van de voortgang

De bewaking van de voortgang wordt binnen de waterval methodiek gedaan door de testmanager en de testcoördinator. Deze zorgen voor een periodieke rapportage over de voortgang van het testtraject en testsoort. Dit kan dagelijks zijn tijdens de uitvoering van het testtraject. Normaal rapporteert de testmanager wekelijks over de voortgang van het gehele project. Binnen scrum wordt op basis van het (digitale) scrumboard permanent gerapporteerd. Daarnaast wordt in de stand-up met het scrumteam dagelijks de voortgang, planning en impediments doorgenomen.

Inrichten organisatie

Zie specificeren en inrichten organisatie.

Onderhouden externe contacten

Bij waterval onderhoudt de testmanager contacten met externe partijen en zorgt dat vragen en opmerkingen van buiten het testteam beantwoordt worden. Binnen scrum is de product owner verantwoordelijk voor de externe contacten. De contacten die benodigd zijn voor het development team zijn geborgd in de teamsamenstelling.

Interne kwaliteitszorg

Bij water zijn de testmanager en testcoördinator verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg en moeten er voor zorgen dat alles volgens de testplannen wordt uitgevoerd. Dit kan ook worden getoetst met een audit op het testen. Binnen scrum is dit een gevelornament team aangelegenheid en wordt getoetst in de sprint retrospective door de product owner en stakeholders.

Onderkennen, anticiperen op en rapporteren van projectrisico’s

Binnen waterval worden de onderkende risico’s door de testmanager en/of testcoördinator opgepakt en voor zover mogelijk binnen het testtraject opgelost. De andere risico’s worden gerapporteerd en besproken met de opdrachtgever op reguliere basis. Binnen scrum zijn er geen risico’s anders dan de impediments. De risico’s die invloed kunnen hebben op de werking van de oplevering zullen tijdens de sprint retrospective onderkend moeten worden.

Definiëren van of adviseren over testbeleid

Binnen waterval is de testmanager verantwoordelijk om het testbeleid te definiëren of adviezen hierover te geven zodoende het testen binnen de organisatie of project te verbeteren. Binnen scrum is dit niet belegd binnen het scrumteam en zal extern door een testconsultant moeten worden opgepakt en ingebracht moeten worden bij de product owner in de vorm van requirements.

Uitvoeren optimalisatie proces

Binnen waterval is de optimalisatie van het testproces belegd in de testplannen en wordt gemanaged door de testmanager en testcoördinator om zo effectief mogelijk te kunnen werken binnen het testproject. De verschillende keuzes die gemaakt worden om het testoptimalisatie te bereiken worden als deze binnen het testplan vallen uitgevoerd. Binnen scrum is het team altijd bezig met optimalisatie van het (test) proces. Dit is een continue proces. Vanuit de sprint retrospective of sprint review kunnen ook (test) optimalisaties ingezet worden. Deze worden altijd binnen het development team besproken en uitgevoerd.

Leiden intern overleg

Binnen waterval is de testmanager verantwoordelijk om met de verschillende testcoördinatoren regelmatig te overleggen (ook in teamverband). De testcoördinator overlegt regelmatig met de testers over de voortgang en kwaliteit van de testen. Binnen scrum zijn er geen specifieke testoverleggen maar worden deze behandeld in de diverse overleggen welke georganiseerd worden door de scrummaster.

Deelnemen aan projectoverleg

Binnen waterval neemt de testmanager deel aan het projectoverleg en vertegenwoordigd daar het gehele testproject. Binnen scrum is er geen projectoverleg.

Opstellen vrijgave advies

Binnen waterval is de testcoördinator verantwoordelijk voor het opleveren van het vrijgave advies voor een bepaalde testsoort. De testmanager maakt het vrijgave advies voor het testproject waarna decharge kan plaatsvinden van het testteam. Binnen scrum is na het voldoen aan de Definition of Done van de sprint de vrijgave voor het product (en daarmee het testen).

Evaluatie testproces

Bij waterval wordt na het uitvoeren van de testen, in de fase afronding, een evaluatie uitgevoerd waarin verschillende punten worden besproken om het testproces te verbeteren. Dit wordt vastgelegd in een evaluatieverslag door de testcoördinator voor een testsoort en testmanager voor het testproject. Binnen scrum is er een continue evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze kunnen bijvoorbeeld komen uit stand-up, sprint retrospective en sprint review.

Ook interessant?

Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!