Waarom is TMap® Next adaptief?

TMap is adaptiefIn TMap® Next wordt aangegeven dat het een adaptieve methode is. In dit blog willen wij ingaan op wat dat adaptief zijn dan inhoudt en wat de toegevoegde waarde hiervan kan zijn voor organisaties en/of projecten.

Als testprofessional krijg je regelmatig te horen dat het testen te duur is, te lang duurt, dat het te formeel is, of te procedureel en dat men uiteindelijk ook niet tevreden is over de kwaliteit van het testproces.

Wanneer je vervolgens met een onafhankelijke blik naar het betreffende testproject kijkt zie je helaas toch vaak dat TMap® Next van a tot z wordt toegepast. Dat men vaak meer doet dan echt noodzakelijk is. Dit veroorzaakt vervolgens een testproject dat qua opzet en omvang absoluut niet in lijn is met de totale ontwikkeling van het betreffende informatiesysteem. En dan is het natuurlijk niet raar dat een opdrachtgever of projectmanager het te duur vindt of vindt dat de doorlooptijd te lang is.TMap® Next schrijft echter helemaal niet voor dat je alles van a tot z moet toepassen.TMap® Next is namelijk adaptief.

Ben je als testprofessional betrokken bij een scrum traject dan krijg je helemaal regelmatig te horen dat het niet mogelijk is om TMap® Next toe te passen binnen scrum. Dat de testers zich moeten aanpassen aan de scrum werkwijze. En dat laatste is natuurlijk terecht. Het niet toepasbaar zijn vanTMap® Next is echter onterecht. Juist binnen een scrum aanpak is het adaptief zijn vanTMap® Next een essentiële voorwaarde om gestructureerd te kunnen blijven testen. In een ander blog zullen wij ingaan op het testen binnen scrum.

Adaptieve methode

TMap® Next kan toegesneden worden op de situatie die op dat moment actueel is. Het gaat hierbij enerzijds om de kunst van het weglaten en anderzijds op het eenmalig inrichten/beschrijven van de testprocessen binnen een organisatie.

Definitie:
TMap® Next is dusdanig opgezet dat het niet noodzakelijk is de methode volledig toe te passen om te komen tot een kwalitatief goed testtraject.

Wat is de toegevoegde waarde van het adaptief zijn?

Door alleen die onderdelen van TMap® Next te gebruiken die voor de betreffende situatie van belang zijn ontstaan de volgende voordelen:

 • Kostenbesparing
 • Doorlooptijdverkorting
 • Kwaliteitsverbetering

Het toesnijden van TMap® Next kan in een organisatie op 2 niveau’s plaatsvinden:

 • Strategisch/tactisch niveau
 • Operationeel niveau

Strategisch/tactisch niveau

Net als elk ander proces binnen een organisatie vraagt het testen om voorschriftgeving èn controle op de toepassing en toepasbaarheid van deze voorschriften. Ze beschrijven hoe binnen de organisatie inhoud gegeven moet worden aan een gestructureerde testaanpak, aan de fasering, de technieken, de infrastructuur, de testomgevingen, testtools en de organisatie.
Je kunt hierbij denken aan:

 • templates voor testplannen, testscripts en testrapportages
 • een standaard bevindingen procedure inclusief de te gebruiken tooling
 • een ingerichte testautomatisering tool
 • een beschrijving van mogelijke functies en rollen

De standaards op strategisch/tactisch niveau hebben in de organisatie de volgende voordelen voor een testtraject:

 • Besparing van de opstartkosten en doorlooptijd omdat de testmanager zich kan beperken tot een testplan met daarin alleen de onderwerpen: scope, randvoorwaarden, productrisico analyse (PRA), teststrategie, begroting, planning en risico’s. Onderwerpen zoals bevindingen procedures, rapportages, overlegstructuren en functies hoeven door de testmanager niet meer te worden beschreven en afgestemd.
 • Besparing van de opstartkosten en doorlooptijd omdat er geen standaards ontwikkeld hoeven te worden voor bijvoorbeeld testplan, testgevallen, testscripts en testdata.
 • Besparing van de opstartkosten en doorlooptijd omdat er al testomgevingen zijn of dat er al testtooling aanwezig is.

Operationeel niveau

De adaptieve mogelijkheden van TMap® Next kunnen op operationeel niveau worden benut door het inrichten van een permanente testorganisatie. Hierbij is het testproces ondergebracht in een lijnorganisatie, die zich uitsluitend bezighoudt met testen. Hierbij is vast en ervaren personeel beschikbaar, inzetbaar zijn voor meer dan een (1) project, gebruik maken van een standaard werkwijze, ingerichte testomgevingen en waarbij kwaliteitsverbetering structureel wordt doorgevoerd.

Het gebruiken van een permanente testorganisatie geeft: doorlooptijdverkorting, kostenbesparing en kwaliteitsverhoging van het testproces door:

 • Optimale benutting van schaarse expertise op het gebied van testen, infrastructuur en tools;
 • Flexibele inzet van testprofessionals;
 • Voorspelbare kwaliteit van de testproducten;
 • Geringere opstarttijd;
 • Testprocesverbetering is ingebed in de organisatie;
 • Kosten en doorlooptijd zijn beter te bepalen.

En wat nu als er niets geregeld is?

Ook wanneer er binnen een organisatie niets is geregeld voor testen kun je keuzes maken om activiteiten uit TMap® Next wel/niet toe te passen.

 • Er hoeft niet altijd een mastertestplan en detailtestplan te worden opgesteld.
  In die situaties dat je bijvoorbeeld te maken hebt met maar een (1) testsoort, bijvoorbeeld Ketentest, of dat je met een relatief klein project te maken hebt kun je de onderwerpen van het mastertestplan en detailtestplan samenvoegen in een (1) testplan.
 • Het is niet altijd nodig om alle hoofdstukken van een testplan op te nemen. Het blijft altijd de afweging of het betreffende hoofdstuk toegevoegde waarde heeft voor het project. Wel zul je minimaal de volgende onderwerpen moeten opnemen: scope, randvoorwaarden, productrisico analyse (PRA), teststrategie, begroting, planning en risico’s.
 • De fysieke testgevallen volledig beschrijven of het testscript tot in details uitwerken hoeft ook niet altijd te gebeuren.Hierbij kunnen de volgende afwegingen worden meegenomen:
  Kennis en ervaring van de testers
  Wanneer de testers, die de test gaan uitvoeren, over voldoende materiedeskundigheid en kennis van het informatiesysteem beschikken hoeven de fysieke testgevallen en de testscripts niet volledig te worden uitgewerkt. Dit kan tijdens de fase specificatie veel tijd besparen.
  Tijdsdruk in de fase testuitvoering
  Wanneer de tijdsdruk tijdens de fase testuitvoering erg hoog is en er eventueel testers worden ingezet die niet betrokken zijn bij de voorbereiding van de testgevallen of geen materiedeskundigheid hebben is het uitwerken van de fysieke testgevallen en testscripts te overwegen.
  Overdraagbaarheid
  Wanneer testgevallen en testscripts moeten worden overgedragen aan bijvoorbeeld een beheerorganisatie speelt ook de overweging mee wat de materiedeskundigheid en ervaring met het informatiesysteem is van de medewerkers binnen de beheerorganisatie. Is deze laag dan kun je er voor kiezen om alles zeer gedetailleerd te beschrijven. Een andere oplossing is de beheerorganisatie te betrekken in het testtraject waardoor kennis kan worden opgebouwd en vervolgens niet alles tot in detail hoeft te worden beschreven.

Tool voor uitvoeren productrisico analyse (PRA)

Deze gratis tool ondersteunt alle activiteiten bij het uitvoeren van een productrisicoanalyse (PRA) en het opstellen van een teststrategie het Mastertestplan.

De tool heeft de volgende features voor PRA en teststrategie op niveau van Mastertestplan:

 • Ondersteuning van TMap Next en ISO 25010 kwaliteitsattributen
 • Onbeperkt aantal testdoelen
 • Minimaal 1 en maximaal 5 kwaliteitsattributen per testdoel
 • Risicotabel voor in Mastertestplan
 • Maximaal 5 testsoorten
 • Koppelen van “Testzwaarte” per testsoort
 • Teststrategie voor in Mastertestplan


Tool

Ook interessant?

TMap® Next

Wat is TMap® Next?

TMap® Next is de afkorting van Test Management Approach en is een methode voor het gestructureerd testen van software. Deze ...
Meer Lezen
Faseringsmodel TMap® Next

Faseringsmodel TMap® Next

Een gestructureerd testproces bestaat uit een aantal verschillende activiteiten. Binnen TMap® Next wordt voor het inzichtelijk maken van de onderlinge ...
Meer Lezen
Testsoorten

Definitie TMap Next testsoorten

Testsoorten Een testsoort is een groep van testactiviteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd en aangestuurd onder verantwoordelijkheid van een specifieke groep, ...
Meer Lezen
Teststrategie

Teststrategie

Een korte omschrijving van een teststrategie is: Wie test wat met welke diepgang? In een testtraject is het onmogelijk om ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!